Ataveus numerar datând, Studii Si Materiale Istorie Medie 05 (1962)

ataveus numerar datând

Această muncă de documentare se referă mai ales la lucrările publicate în diferite limbi europene, dar îndeosebi la cele cu mare circulaţie internaţională. Cercetătorii întîmpină dificultăţi mai ales în traducerea cit mai precisă a termenilor tehnici proprii fiecărei limbi. Deoarece în lucrările mai recente problemele sînt abordate multilateral, cercetătorii mai trebuie să cunoască şi terminologia tehnică folosita în disciplinele auxiliare.

Dicţionarele de tip general tratează însă numai un număr redus de termeni tehnici folosiţi în diferitele discipline.

ataveus numerar datând site- ul italian de dating toronto

Ca urmare devin necesare şi constituie un real ajutor în munca de cercetare dicţionarele explicative multilingve, ela­ borate în diferite domenii de specialitate. Majoritatea acestor dicţionare însă, astăzi, nu mai pot fi procurate, deoarece sînt de mult epuizate sau sînt inaccesibile ataveus numerar datând noştri.

Conţinutul lor este de multe ori chiar depăşit, deoarece mulţi termeni şi-au schimbat accep­ ţiunea lor iniţială, iar unii au devenit chiar echivoci şi au fost înlocuiţi cu ter­ meni noi, care reflectă un conţinut nou.

Referate la orice materie

Pe de altă parte, explozia informaţio­ nală, care caracterizează secolul nostru, creează aproape zilnic noţiuni noi, intro- ducînd termeni noi în toate domeniile de specialitate. Toate aceste împrejurări dovedesc importanţa, necesitatea şi utilitatea unor dicţionare de specialitate multilingve.

Un dicţionar poliglot, care să cuprindă un volum mai mare de termeni pentru a putea satisface necesităţile de prim ordin ale cercetătorilor, lipseşte în literatura botanică.

Prezenta lucrare încearcă să completeze această lacună. La întocmirea acestei lucrări munca de documentare, de peste două decenii —are la bază datele mai multor enciclopedii şi numeroase dicţionare botanice, precum şi un mare număr de articole şi lucrări de specialitate care au fost publicate în literatura botanică începînd de la Linné. După adunarea unui vast material documentar, extras pe fişe, s-a trecut la selecţionarea şi pre­ lucrarea, în 7 limbi europene, a termenilor mai frecvent folosiţi în acest dome­ niu.

Accentul s-a pus pe terminologia descriptivă organografie, morfologie, sistematica plantelor superioare şi inferioare, ca şi termenii folosiţi în nomen­ clatura lordar ataveus numerar datând mai fost reţinuţi numeroşi termeni utilizaţi în celelalte domenii speciale ale botanicii citologie, histologie, fiziologie, genetică, ecolo­ gie, fitocenologie, ataveus numerar datând etc.

Lucrarea cuprinde peste 12 de termeni latineşti, inclusiv variantele lor grafice de ex. Termenii latineşti de bază sînt enumeraţi alfabetic şi sînt precedaţi de cîte o cifră. Numerotarea se face separat pentru fiecare grup de litere pentru a se evita în acest fel folosirea unor cifre prea lungi şi greu de reţinut.

Corespon­ denţii termenilor latineşti sînt apoi enumeraţi în celelalte 6 limbi în ordinea următoare: română cu explicaţii şi exemplificări sumareengleză, germană, franceză, maghiară şi rusă, împreună cu eventualele lor sinonime.

Termenii ruseşti sînt trataţi la urmă numai din consideraţiuni de ordin tipografic. Lucrarea are două părţi: — partea generală, care cuprinde enumerarea alfabetică a termenilor lati­ neşti, precum şi prelucrarea propriu-zisă a acestora în celelalte 6 limbi, — partea indexurilor alfabetice, întocmit separat pentru fiecare limbă, unde fiecare termen trimite la litera majusculă şi la numărul sub care poate fi găsit termenul căutat în oricare din limbile tratate la partea generală.

Partea generală Termenii latineşti constituie termenii de bază, cuvintele de titlu şi sînt tipăriţi cu verzale cursive.

Но, откровенно говоря, и для этого есть причины, заставляющие по крайней мере _некоторых_ молодых октопауков выбирать альтернативное состояние.

Substantivele care redau noţiuni colec­ tive, grupuri sau formaţiuni de plante, aglomerări de corpusculi etc. Astfel, se indica în paranteze genetivele în cazul substantivelor imparisilabice, de declinarea III, terminate în -is de ex. IV, de ex. III neutre, corpus -oris η.

ataveus numerar datând asian dating massachusetts

Substantivele terminate în -a, masculine sau feminine de ex. Pentru stabilirea corectă a genetivelor substantivale şi a categoriei de declinare I—Vîn cadrul introducerii latine am cuprins în Tabelul I toate desi­ ataveus numerar datând substantivale din prezenta lucrare, cu indicarea genetivelor lor şi a categoriei de declinare în care se încadrează, iar în Tabelul II am dat exemple de declinare pentru cele 5 categorii, precum şi pentru cîteva cazuri excepţionale.

Unele substantive au două versiuni de desinenţă, adesea cu genuri gra­ maticale deosebite, ambele variante fiind valabile, de ex. Adjectivele sînt redate la nominativ singular genul masculin. Ele pot fi recunoscute ca adjective prin aceea că nu sînt urmate nici de litere singuratice de ex.

Am indicat sahiwal dating verbe la participiu, cu rol adjectival, terminate în -ans sau -ens de ex. O atenţie deosebită s-a acordat adjectivelor care redau culorile precum şi nuanţele acestora, dat fiind frecventa lor folosire în descrierile botanice şi mai ales în floricultură, adesea însă greşit folosite. Verbe urmate de abreviaţia v am inclus puţine în lucrare, menţionîn- du-le la indicativ prezent ataveus numerar datând persoana întîia, aşa cum figurează în dicţio­ narele latine de tip general de ex.

Ataveus numerar datând am ataveus numerar datând verbele în forma în care sînt folosite în mod curent în descrieri de ex. Pronume pron. Termenii greceşti au fost trecuţi cu caractere eline pentru a se evita greu­ tăţile fonetice şi grafice în redarea lor exactă prin caractere latine. Aceşti termeni figurează la nominativ singular, uneori este indicat şi genetivul lor, atunci cînd genetivul a fost utilizat la crearea termenului tehnic latin, de ex.

Sperăm că indicarea etimologiilor greceşti va contribui la o mai bună înţelegere şi la reţinerea mai uşoară a termenilor tehnici latineşti.

Termenii româneşti sînt prelucraţi mai detaliat, în acord gramatical cu termenii de bază latineşti şi urmează după paranteza etimologiei. Substantivele sînt indicate la nominativ singular, iar în cazul noţiunilor colective la nominativ plural.

Anuarul Institutului de Studii Clasice, vol. I, partea I [1928-1932]

Urmează apoi sinonimele lor, despărţite prin virgule, după care se indică rezumativ şi cît mai concis semnificaţia lor. Adesea se mai indica în paranteză: — exemple de folosire a termenului în diagnozele latine, precum şi tradu­ cerea lor în limba română, — exemple de unităţi sistematice cu nomenclatură latină la care se refera termenul, — numele autorului care a creat noţiunea şi termenul, sau accepţiunea specială a unui autor, — exemple de termeni substantivali româneşti la care se referă mai adesea termenul adjectival.

Hpogecc BOB 57 0.

Termenii cu mai multe accepţiuni semantice sînt numerotaţi. Ţinem să accentuam aici că partea explicativă a termenilor nu are caracter de definiţie, ea este cît mai rezumativa şi nu cuprinde cazurile de excepţie.

Adjectivele sînt redate, şi în limba română, la masculin singular nomi­ nativ, dîndu-li-se cîte o explicaţie sumara şi adesea între paranteze se mai indică termenii substantivali la care se referă mai frecvent, de ex. Grafia corectă a unor termeni româneşti a constituit adesea o problema pentru autor, întrucît în literatura de specialitate unii termeni sînt folosiţi cu grafie variată, de ex.

Partea indexurilor Pentru fiecare din limbile moderne tratate s-a întocmit cîte un index alfa­ betic separat, care cuprinde toţi termenii care figurează în lucrare în limba respectivă, cei latineşti de bază fiind încă de la început aranjaţi în ordine alfa­ betică.

Studii Si Materiale Istorie Medie 05 ()

Fiecare termen din index este urmat de una sau mai multe litere majus­ cule şi de una sau mai multe cifre, care corespund cu litera iniţială şi cu cifra de numerotare de la termenii de ataveus numerar datând latineşti. Aceste indicaţii de referinţa fac posibil găsirea uşoară a termenului căutat în oricare din limbile tratate.

Pentru semnalarea eventualelor observaţii de precizare sau de îndreptare din partea cititorilor, autorul îşi exprima deplina gratitudine. La încheierea acestei lucrări amintirea autorului se ataveus numerar datând înainte de toate către cei care au fost acad. Nyárády, Prof. Grinţescu ataveus numerar datând Prof.

  • День был полон слез и разлуки, все четверо уже не чувствовали никаких сил.
  • В конце первого месяца, - перебил ее Макс, - я играл в шахматы с твоей подружкой Синим Доктором.
  • Николь взяла Эпонину за руку.
  • Dictionar Botanic Poliglot
  • Referate la orice materie

Guşuleac pentru îndemnurile şi încurajările date autorului încă de la început ; mulţumiri şi recunoştinţă acad. Preda, directorul Centrului de Cercetări Biologice din Cluj-Napoca, care cu toată bunăvoinţa şi înţelegerea i-a asigurat autorului condiţiile de muncă cele mai bune pentru terminarea acestei lucrări. Adresez sincere mulţumiri bunilor mei colegi şi prieteni, Prof. Ghişa, Dr. Boşcaiu, Dr. Täuber, Dr. Zsigó şi Dr. Kupás, care prin sfaturi, observaţii critiice şi pe calea lectorizării lingvistice au contribuit mult la îmbunătăţirea lucrării, apoi colegelor şi colegilor din cadrul institutului, care m-au ajutat în muncă sub diferite forme.

Cioacă D. Elena, pentru sfa­ turile, valoroasa şi competenta contribuţie sub aspect redacţional şi editorial, dar şi ataveus numerar datând — harnici muncitori rămaşi întotdeauna în anonimat — care prin munca datând în afara clasei dvs sociale grea şi conştiincioasă au realizat apariţia lucrării in cele mai bune condiţii tehnice.

Cluj-Napoca, 1 sept. The present work is an attempt to fill in the gap. During the documentation work, which required an effort of more than 20 years, the data were studied intensively of several encyclopaedias and a Avide range of botanical dictionaries as well as of numerous other reference works in the field, beginning with Linné's writings.

Dictionar Botanic Poliglot

Thus, the pre- sent work is meant for the use of botanists interested in phanerogams and cryp- togams researchers, biologists, members of the teaching staff of universities or high schools and of specialists from the applied fields of this scientific dis- cipline forestry engineers, agricultural engineers, researchers in the domain of horticulture or the pharmaceutical industry etc.

The work comprises more than Among the terms included there are a great number of adjectival roots which, when linked to other adjectives, may give birth to numerous new terms or compound adjectives or decomposed, these would help to translate a great number of words actually not included in the present work, into all the languages of the Dictionary.

In this way the number of Latin terms which can be translated with the help of the Dictionary surpasses the amount of Specialists having the command of one of the languages of the Dictionary can use it for all the other languages. The work is made up of two parts : — the General Part, which comprises the alphabetic listing of the basic Latin terms, preceded by a reference number and followed by the specification of the term in the other 6 languages, — the Alphabetical Indexes elaborated for each of the languages included in the work.

The Latin terms are used ataveus numerar datând main entries. The nouns are presented in the nominative singular form and are always followed by a letter indicating their gender : m stands for masculine, f for femi- nine and η for neuter gender. Their genitive form is given in round brackets only in the case when possible confusions are to be avoided, i.

IVlest they should be taken for masculine or feminine nouns having the same ending, i. II or corpMs -oris n, declin. In order that the correct genitive form and declension category I—V of nouns might be established, the Latin introduction gives a listing, in Tab.

I, of all the endings of the nouns included in the present work, indicating the proper genitive form and declension, moreover, Tab. II offers examples of declension. Adjectives are represented in masculine nominative singular form and are not followed by abbreviations of any kind no m, f, n, v, adv.

Ill of the Latin introduction gives examples of declension for adjectives with 3, 2 or only one ending denoting gender. Adjectives with the meaning of colours were treated in a detailed manner along with their variants and nuances and in the Alphabetical Indexes the nuances are also indicated together with the basic colours.

Verbs v are less numerous and are given sometimes directly under the form used in botanical descriptions i. Pronouns pronnumerals numprepositions praepadverbs adv and conjunctions conj are but rarely listed, they are used in the customary sense of the Latin dictionaries.

Greek etymology gr is ataveus numerar datând in brackets in Greek types and with the corresponding word in Roumanian. When the Greek term is repeated in the next combined word, a little line — is used instead of it.

The Roumanian terms are placed after the brackets of the Greek etymo- logy and are treated at large, followed by a short explanation not a defini- tion.

ataveus numerar datând vfx dating

In brackets illustrative examples of Latin scientific plant names are added either the name of the author by whom the term was created or used in a particular sense.

The various semantic meanings are numbered. Often a particular item is followed by compound terms made up of two words. These compunds are treated completely, however they are not num- bered. The Russian terms are at the end of the listing because of typographical reasons. The Alphabetical Indexes For each of the modern languages ataveus numerar datând an Alphabetical index was compiled. Each term is followed by one or more capital letters completed with one or more reference numbers.

The letters indicate the initials of the Latin terms treated in the General Part, the figures correspond to the numbering of the Latin terms. The users' occasional observations, suggestions or corrections would be accepted with the sincerest gratitude. Cluj-Napoca, September 1st, Die vorliegende Arbeit versucht diese Lücke auszufüllen. Die Dokumentierungsarbeit, die über 20 Jahre dauerte, hatte die Daten mehrerer Enzyklopädien, zahlreiche botanische Wörterbücher, wie auch eine Vielzahl von Spezialitätsbüchern, die begonnen mit Linné veröffentlicht wurden, als Basis.

Aus diesem umfangreichen Material wurden die häufiger verwendeten Ausdrücke ausgewählt. Dag Hauptgewicht wurde auf die beschreibende Ter- minologie gelegt Organographie, Morphologie, Systematik der höheren und niederen Pflanzen, gleichfalls auch die Ausdrücke der Nomenklaturwobei aber auch zahlreiche Fachausdrücke, die in den Spezialfächern der Botanik benützt werden, aufgemerkt wurden Zytologie, Histologie, Physiologie, Genetik, Ökologie, Phytozönologie usw.

Somit wendet sich dieses Werk an die phane- rogamen und kryptogamen Pflanzen erforschenden Botaniker wissenschaftliche Forscher, Biologen, Lehrkader aus dem mittleren und oberen Lehramteben- falls auch an die Spezialisten welche in den Anwendungsgebieten dieser Wis- senschaft tätig sind Forstingineure und Agronomen, Forscher im Gartenbau und in der pharmazeutischen Industrie, u.

Unter den behandelten Ausdrücken befindet sich auch eine Großzahl von adjektivalen Stämmen, die durch eine Zusammensetzung mit anderen Adjektiven zahlreiche neue Ausdrücke bilden können, oder die aus zwei Wörtern zusammengesetzten Adjektive verhelfen durch ihre Aufgliederung Zur Übersetzung in die behandelten Sprachen einer Vielzahl ataveus numerar datând Wörtern die in der vorliegenden Arbeit eigentlich nicht verdeut- licht sind.

Auf diese Art erhebt sich die Anzahl der lateinischen Fachausdrucke, die mittels des Wörterbuchs aufgeklärt werden, bis über Die Spezialisten, welche blos eine Sprache des Wörterbuchs beherrschen, können sich aller übrigen Sprachen des Wörterbuchs bedienen.

Das Werk besteht aus zwei Teilen: — der allgemeine Teil, welcher die alphabetische Aufzählung der latei- nischen Grundbegriffe enthält, von einer Hinweisungsziffer vorangegangen und ihre eigentliche Verarbeitung in die übrigen 6 Sprachen, — das alphabetische Verzeichnis, das getrennt für jede einzelne Sprache des Wörterbuche aufgestellt ist.

Asevedeași